За Разумната същност на съзнанието. For Reasonable nature of consciousness.

Всяко едно съзнание има три основни същности ,а именно:
1. Инстинктивна,или животинска същност.  
2. Разумна, или човешка същност.  
3. Духовна ,или енергетична същност.
Всяка една от тези същности се подчинява на определени психични закони,валидни за съответната същност,но сега ще се спрем само на един  определен момент от Разумната същност която е :-
” Помощна същност на инстинктивната същност на човешкото съзнание, способстваща за адаптирането и оцеляването на съзнанието в обкръжаващият го свят”.
Като такава ,Разумната същност се явява,изцяло продукт, при процесът учение и самообучение, от По-Високите Нива на Разума. Този процес започва своето формиране още от майчината утроба,за да продължи до съществуванието на съзнанието като такова.Информацията постъпваща посредством сетивата,способства за изграждането на съответни представи относно дадено нещо. Първоначално, съзнанието на бебето се стреми да научи ,начините и средствата за комуникация с другите съзнания, както и овладяването на двигателно опорния механизъм на собственото тяло.Оставено в повечето случай на “самообучение” ,бебето използва подражателния принцип.За съжаление родителите често пъти се ограничават само с най-елементарните нужди,като храна,спане и т.н. Заобикалят бебето с купища ,тъпи непотребни играчки,които като цяло не дават за живота ,никаква полезна информация на бебето. А защо вместо това,бебето не бъде заобиколено с меки БУКВИ ,които са издават съответният ЗВУК при допир с тях. Може да бъде направено и така,че когато различните БУКВИ се съединят една с друга да се изговаря съответната дума съставена от тях.Така бебето още в най-ранна възраст вече ще умее да говори,чете и пише.Остава само да се намери съответен производител на такива “играчки”,който да реализира това на практика.Хайде да Ви е честито Новото поколение бебета,- гений на човешкият род.
 Energeticus Zahari Gerov.

For Reasonable nature of consciousness

Each consciousness has three main entities, namely:
1. The instinctive or animal nature.
2. Reasonable, or human nature.
3. Spiritual or energetic nature.
Each of these entities is subject to certain mental laws valid for the self, but now we will discuss only one point of sensible nature which is: – “Help essence of the instinctive nature of human consciousness, capable of adaptation and survival consciousness in the world around him. “As such, sensible nature is a wholly product, process and self-teaching of higher levels of Reason. This process begins its formation from the womb to continue to the existence of consciousness as that.Information coming thhttp://http://wp.me/p4TDO2-arough the senses contribute to the development of corresponding ideas about a thing. Initially, the mind of the baby seeks to learn the ways and means of communication with other minds and mastery of motor support mechanism own body.Stay in most cases of “self”, the baby uses emulation principle.For Unfortunately parents often limited to the most basic needs such as food, sleeping and t.n.Around baby with heaps stupid useless toys, which generally do not give life, any useful information on the baby. Why, instead, a baby is not surrounded by soft letters are issued corresponding audio contact with them. It can be done so that when different letters are joined together to speak a word composed of they.And baby at a very early age will already know how to speak, read and write.Stay only to find the relevant manufacturer such “toys” to put this into praktika.Hayde to you congratulations new generation of babies genius of mankind.      
 Energeticus Zahari Gerov.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s